Er du vår nye hovedtrener i TeamGym?

For å styrke Vågsbygd Turn IL innenfor Troppgymnastikk søker vi nå en hovedtrener som har TeamGym-kompetanse (English version further down).

Vågsbygd Turn IL ble stiftet i 2013 av engasjerte foreldre som ville gi et turntilbud til barn i bydelen vest for Kristiansand. Siden den tid har klubben vært i stadig vekst. I dag er Vågsbygd Turn IL en mangfoldig klubb som tilbyr barneidrett og konkurranseidrett innenfor troppsturn og apparatturn. Klubbens visjon er å skape en arena for turnglede, mestring og utvikling for alle. Det gjør vi gjennom å gi et tilbud til den enkelte utøver ut fra deres ambisjoner og forutsetninger.

Som hovedtrener vil du ha ansvar for å utvikle klubben innenfor Troppgymnastikk. Du vil ha ansvar for at klubben kan hevde seg både på lokalt og nasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av trening for aktuelle partier innenfor tropsgymnastikk og breddeaktiviteter fra 3. klasse og oppover
 • Samarbeid med trenerteam om gjennomføring av handlingsplaner i tråd med foreningens strategiske plan
 • Bidra til rekruttering til og videreutvikling av konkurransegruppen
 • Skape gode trenerteam og bidra til å bygge felles klubbkultur og filosofi blant utøvere, trenere og administrasjon.
 • Bidra med kompetansehevning internt i hele foreningen
 • Delta på oppsatte konkurranser og samlinger
 • Bidra på klubbens egne arrangementer

Kvalifikasjoner:

 • Faglig kompetanse og erfaring som trener på klubb/forbundsnivå innen TeamGym.
 • Sikringskurs innen TeamGym
 • Gode pedagogiske og organisatoriske evner
 • Gode lederevner
 • Gode samarbeidsevner og en positiv relasjonsbyggende personlighet
 • Noe erfaring med musikk- og videoredigering

Treneren må arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt og overordnede strategier for Vågsbygd Turn IL. Det er ønskelig at treneren behersker et av de skandinaviske språkene godt, både muntlig og skriftlig, men engelsktalende søkere vil også bli vurdert.

Det må påregnes en del kveld- og helgearbeid. Arbeidstiden kan diskuteres, der vi kan tilby en 50%-70% stilling. Lønn etter avtale. Stillingen rapporter til daglig leder.

Søknadsfrist: Løpende
Tiltredelse: Snarest/etter avtale

Ønskes ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med daglig leder, Lise Marie Selseng på tlf: (+47)40077966 eller e-post post@vagsbygdturn.no 

Søknad med CV sendes: post@vagsbygdturn.no, Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Vågsbygd Gymnastics Club wishes to strengthen our range of team gymnastics activities and is looking to hire a TeamGym head coach.

 

Vågsbygd Gymnastics Club is looking for a TeamGym head coach

Vågsbygd Gymnastics Club was founded in 2013 by committed parents who wanted to provide an opportunity for children in the western part of the city of Kristiansand to learn gymnastics. Since then, the club has been growing steadily and now has 250 members from the ages 4 – 18. Today, Vågsbygd Gymnastics Club is a diverse club that offers children’s general gymnastics, artistic gymnastics and team gymnastics, both at recreational and competitive levels.

The club’s vision is to create an arena that allows all gymnasts to experience the joy of gymnastics, a feeling of mastery and development. We pursue this by offering our gymnasts individual guidance based on their ambitions and prerequisites.

As our TeamGym head coach, you will be responsible for developing the club’s team gymnastics activities. You will contribute to ensuring that the club is able to assert itself at both the local and national level.

Tasks include:

 • Responsibility for planning and implementation of training for relevant classes under team gymnastics from the ages of 8 years and older.
 • Collaborate with out team of coaches on the implementation of action plans in line with the club’s strategic plan.
 • Contribute to the recruitment and further development of TeamGym competition classes.
 • Contribute to create a competent team of coaches and help build a common culture and philosophy among the club’s gymnasts, coaches and administration.
 • Contribute with competence development internally throughout the club.
 • Participate in scheduled competitions and gatherings.
 • Contribute to the club’s own events.

Qualifications:

 • Professional competence and experience as a TeamGym coach at club / association level
 • Good pedagogical and organizational skills
 • Good leadership skills
 • Good team worker
 • Positive, energetic and enthusiastic for the sport
 • Flexible person who like to work with children and gymnastics at all levels
 • Valid certificate of good conduct from the Police will be require
 • Some experience with music and video editing
 • Must be able to communicate in English, and preferably also know some Norwegian or at least be willing to learn.

The coach must be willing work under the guidelines and rules that apply to Norwegian sports in general and the overall strategies for Vågsbygd Gymnastics Club. Evening and weekend work must be expected. Working hours can be discussed, as we can offer a position between 50% -70% of full time. Salary by agreement. The position reports to the general manager.

For further information, please contact the general manager, Lise Marie Selseng on: (+47) 40077966 or e-mail post@vagsbygdturn.no

Send your application and CV to: post@vagsbygdturn.no

All applications will be treated confidentially.

 

About Kristiansand:

Kristiansand is the fifth largest city in Norway and the municipality is the sixth largest in Norway, with a population of around 112,000. Vågsbygd is the largest borough of Kristiansand with a population of 36,000, located 5 km southwest of the city centre. With its university and a wide range of international companies, the city is vibrant with a mix of different cultures and nationalities.

Surrounded by beautiful nature and with a mild climate, tourism is important in Kristiansand. The summer season is the most popular for tourists that come to enjoy the many beaches, music festivals and Norways biggest zoo and amusement park. In the winter, a wide range of ski resorts are only a couple of hours away. Kristiansand is strategically located and a gateway to and from the European continent, with ferry service to Denmark and a terminus of the railway line along the southern edge of South Norway. The city also have its own airport.

https://en.visitsorlandet.com/kristiansand/